برنامه آموزشی در خصوص حکومتداری شهری راه اندازی گردید

معینیت شاروالی ها/ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی بتاریخ ۲۱ و ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ به حمایت USAID/SHAHAR برنامه آموزشی دو روزه را در خصوص حکومتداری شهری برای آمرین/مدیران حکومتداری شهری، کارشناسان شفافیت و حسابدهی و کارشناسان تساوی جنیست در تالار کنفرانس های معینیت شاروالی ها راه اندازی نمود.

محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی ها حین سخنرانی افتتاحیه به اشتراک کنندگان برنامه خوش آمدید گفته و از برنامه شهر نسبت حمایت شان تشکری نمودند. ایشان افزودند که حکومتداری خوب یکی از اولویت های ادارۀ مستقل ارگانهای محلی بوده و ما میخواهیم که اصل های آن در شاروالی های ما نهادینه و عملی شود.

در جریان صحبت های شان به تعمیم اصول حکومتداری که همانا مشارکت، شفافیت، حسابدهی، موثریت، کارائی، تطبیق قانون و عدالت میباشد تأکید نموده هدایات مشخص خویش را برای همه اشتراک کنندگان ابراز داشتند.

محترمه بانو هما روحی معاون برنامه شهر در جریان صحبت های خویش از هئیت رهبری معینیت شاروالی ها نیست همکاری های شان در خصوص تطبیق برنامه شهر اظهار امتنان و قدردانی نموده و تعهد خویش را مبنی به تداوم حمایت از معینیت شاروالی ها و شاروالی ها ابراز داشتند.

محترم محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتدرای شهری طی پیشکش های جداگانه چیستی و باید های حکومتداری شهری را بگونۀ مفصل تشریح نموده و اشتراک کنندگان را در خصوص انجام بهتر و منطبق به استراتیژی معینت شاروالی ها رهنمائی کرده و شاخص های تعیین شده حکومتداری شهری را برای ایشان جهت برنامه ریزی های دقیق، تطبیق و گزارشدهی مبتنی به آن ارائه نمودند.

در جریان دو روز برنامه موارد آتی برای اشتراک کنندگان پیشکش گردید:

–          قانون شاروالی ها و دسترسی به اطلاعات

–          مقرره های صفائی، جواز اصناف و تنظیف و سرسبزی

–          رهنمود حمایت از جوانان در شاروالی ها و مراکز خدمات مراجعین

–          رهنمود تساوی جنسیت در شاروالی ها

–          رهنمود فعالیت های فرهنگی در شاروالی ها

–          استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری

–          رهنمود کمیته های شاروالی مکتب

–          حکومتداری الکترونیکی

–          حمایت برنامه شهر در خصوص حکومتداری شهری

–          شورا های مشورتی شاروالی ها و شبکه های آن

ضمن مطالب تذکر رفته، گار کروهی در خصوص ابتکارات وایده های جدید برای بهبود حکومتداری شهری راه اندازی گردید که نتایج آن برای اشتراک کنندگان ارائه شد.

برنامه آموزشی دو روزه با اهدا تصدیق نامه ها برای اشتراک کنندگان خاتمه یافت.