دعوت نامه مطبوعاتي!

قرار است اداره مستقل ارگانهای محلی به روز یکشنبه مورخ ۷ جدی سال روان، کنفرانس مطبوعاتی” برنامه قرارداد با موسسات همکار و افتتاح رسمی برنامه اشتغالزایی را با اشتراک شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی و وزیر اقتصاد در مرکز رسانه های حکومت برگذار نمائید. بنآ از رسانه های محترم جهت پوشش خبری این کنفرانس دعوت به عمل میاید تا ما را همکاری و همیاری نمایند.
مکان: مرکز رسانه های حکومت
زمان: یکشنبه، ۷جدی سال روان، ساعت، ۱۰:۳۰_ ۱۱:۳۰
شماره ارتباطی: ۰۷۰۶۴۸۱۴۹۵