اباسین بهیر بحیث شاروال شهر جلال آباد ولایت ننگرهار مقرر گردید.

اباسین بهیر بحیث شاروال شهر جلال آباد ولایت ننگرهار مقرر گردید.
به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۲۵۴۵ مقام عالی ریاست جمهوری، انجنیر اباسین بهیر که از تحصیلات عالی به سویه ماستر و از تجارب خوب برخوردار می باشد،بحیث شاروال شهر جلال آباد و لایت ننگرهار تقرر حاصل نمود.