مجسمه بودای صلصال! این مجسمه ۵۳ متری در سال ۵۵۴ میلادی ساخته شده ‌است و‌ در بامیان موقعت دارد.