معاونین اجتماعی جدید التقرر ۸ ولایت تعیین شد‌.

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری، بیانی سلیمی در کاپیسا، برشنا شیرزی در کنر، هوسی اندر در غزنی، برشنا صافی در لغمان، مریم رحمانی در زابل، ذاهده فیضان در نورستان، روح گل خیرزاد در نیمروز، زرغونه شیرزاد در بادغیس بحیث معاونین اجتماعی مقرر گردیده اند.