جلسه رهبری معینیت شاروالی ها در مورد تطبیق پلان چهارچوب استراتیژیک انکشاف شهری پنج شهر بزرگ برگزار گردید.

جلسه چهارچوب استراتیژیک انکشاف شهری پنج شهر بزرگ کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف و خوست در معینیت شاروالی ها ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برگزار گردید.
در این نشست روی اجراآت انجام یافته و تطبیق پلان چهارچوب استراتیژیک انکشاف شهری (SDF) بحث و فیصله های لازم صورت گرفت.
____________