روشان نوید بحیث شاروال خوست مقرر گردید.

روشان نوید به اساس حکم ۲۲۵۲ مقام عالی ریاست جمهوری بحیث شاروال ولایت خوست مقرر گردید.
نامبرده دارای تحصیلات عالی به سویه دوکتورا در بخش انجنیری میباشد و از تجارب خوب بر خورد دار است.