جمع آوري عوايد در شاروالي کندهار كمپيوتري شد.

مجلسی كه به همين منظور، با اشتراک روح الله نيازی معين شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی، حیات الله حیات والی ولايت کندهار، محمد رفیع حیات شاروال کندهار، سید جان خاکریزوال رئیس شورای ولایتی, تعدادی از روسای ادارات، مسولين شاروالي و بزرگان قومی اشتراك داشتند با قطع نوار افتتاح گرديد.
معين شارواليها، افتتاح اين سيستم را گامي در راستاي تامين شفافيت، حسابدهي و سرعت اجراات خوانده گفت: تطبيق اين سيستم باعث تامين رضايت و اعتماد مردم نسبت به شاروالي شده و عوايد شارواليها افزايش ميابد كه اين امر باعث بهبود خدمات در شاروالي ميگردد.
والي کندهار نيز ضمن مهم خواندن كمپيوتري شدن عوايد شاروالي حمايت خود را ازتطبيق اين سيستم كه يك گام مهم در مبارزه بافساد ميباشد اعلام داشت.