امتحان بست شاروالی هرات از کاندیدان واجد شرایط اخذ گردید.

امتحان بست مرکزی شاروالی هرات از طرف ریاست استخدام، منابع بشری اداره مستقل ارگان‌های محلی در حضور داشت نماینده‌ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از واجدین شرایط در تالار این اداره اخذ گردید.
قابل ذکر است که پیش از این هم با شفافیت کامل از کاندیدان واجد شرایط برای بست های شاروالی های مرکزی ولایات امتحان رقابتی اخذ گردیده است.