اعلان (۲۵۱) بست ۳، ۴ و ۵ ولایات و شاروالی های مراکز ولایات ( تخار، هلمند، زابل، غزنی و میدان وردک)

اعلان کاریابی

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف حکومت برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، استحکام شفافیت و عرضه خدمات شهری بهتر همچنان سپردن کار به اهل آن، و مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، طرزالعمل تعیینات کار کنان خدمات ملکی،  به تعداد (۲۵۱) بست ۳، ۴ و ۵ ولایات و شاروالی های مراکز ولایات ( تخار، هلمند، زابل، غزنی و میدان وردک) را به اعلان رقابتی سپرده است.

شرایط استخدام:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر شده است.

اکمال سن ۱۸ سالگی، داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و بالاتر از آن اولویت داده می شود، داشتن تجربه کاری مرتبط به لایحه وظایف و توانایی مدیریت و رهبری، شناسایی مشکلات و چالش های شهری، توانایی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی، داشتن توانایی و مهارت طرح های اقتصادی و رشد عواید، عدم محکومیت به جزا، غضب زمین و دارایی عامه و جرایم ضد بشری.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم بست های اعلان شده را  از ریاست منابع بشری ولایت مربوطه و شاروالی مربوطه از تاریخ ۰۸/۹/۱۳۹۹ الی تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ اخذ نموده و برای معلومات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرند.

 

۰۷۰۲۲۴۴۱۲۴