حکومت محلی هرات، متعهد به پاسخگوی در برابر مردم است.

طی سفر نرگس مهمند حسنزی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره مستقل ارگانهای محلی، به ولایت هرات جهت برسی اوضاع اطلاع رسانی در سطح محلات و بهبود روابط بین رسانه و مسولین محلی، نشست میان مسولین رسانه های محلی هرات، برگذار گردید.
در این نشست مسولین رسانه های محلی و سخنگویان بخش های مختلف حکومتی، بر هماهنگی میان سکتور های امنیتی و دفتر سخنگوی ولایت تاکید نمودند.
آنها همچنان از حکومت محلی، خواستند تا در اطلاع دهی به موقع خبرها و دست آورد های حکومت محلی، در سطح ولایت بیشتر با رسانه ها همکاری نمایند که این کار سبب انسجام کاری و تقویت روند اطلاعات درسطح محل میگردد و روابط دولت و مردم را افزایش میدهد.
رئیس مطبوعات ارگانهای محلی، از رسانه ها خواست تا در قسمت تقویت اطلاع رسانی استفاده بهینه را نمایند.
وی رسالت رسانه ها را تقدیر نمود که همیشه در امر اطلاع رسانی با مردم همکاری نموده اند.
خانم حسن زی، تاکید کرد که جهت انسجام ارتباط و شریک سازی به موقع اطلاعات به مردم در سطح محل، با دفتر سخنگوی مقام ولایت، در ارتباط باشند.