استقبال و قدردانی مردم ولسوالی پشتون زرغون از نیروهای امنیتی!

والی هرات در جریان سفر به ولسوالی پشتون زرغون با اقشار مختلف از جمله بزرگان، اصناف و دکانداران بازار مرکزی این ولسوالی دیدار نمود و اطمینان داد که ادارات دولتی بخاطر بازسازی تخریبات و خسارات برجای مانده از حملات طالبان اقدام خواهند کرد.
والی هرات همچنان به ادارات دولتی بخاطر حمایت از متضررین جنگ های اخیر بخصوص در امر رسیده گی به خانواده های شهدا هدایت جدی داد.
در ضمن باشنده گان ولسوالی پشتون زرغون با استقبال از سفر والی هرات به آن ولسوالی، هرگونه همکاری شانرا با نیروهای امنیتی اعلام کردند.