شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با روشان ولسمل معین وزارت شهر سازی و اراضی دیدار نمود

در این دیدار دو طرف در مورد تسریع روند انتقال زمین های دولتی در ولایات، چگونگی تطبیق پروژه های عام المنفعه و انکشاف شهرها بحث و تبادل نظر نمودند.
معین وزارت شهرسازی و اراضی راجع به مشکلات موجود در روند استملاک زمین ها در سطح محلات به رئیس اداره معلومات داده، در زمینه خواهان همکاری ادارات محلی گردید.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی زمینه سازی برای تطبیق پروژه های عام المنفعه را از اولویت های این اداره خوانده گفت که در هماهنگی با ادارات محلی در قسمت استملاک زمین ها و تطبیق پروژه ها با وزارت شهر سازی و اراضی همکاری خواهند کرد.