تعمیر مرکز خدمات مراجعین در شاروالی شرنه به هزینه ۳.۸ میلیون افغانی از سوی مجیب الرحمن څمکنی والی پکتیکا به بهره داری سپرده شد.

تعمیر مرکز خدمات مراجعین در شاروالی شرنه به هزینه ۳.۸ میلیون افغانی از سوی مجیب الرحمن څمکنی والی پکتیکا به بهره داری سپرده شد.
تعمیر مرکز مراجعین از طریق بودجه انکشافی شاروالی اعمار شده است.