شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با سید انور رحمتی والی بامیان دیدار نمود

در این دیدار ابتدا والی بامیان از اجراآت اداره محلی در خصوص وضعیت اجتماعی، امنیتی، پیشرفت های پروژه های انکشافی و حکومتداری به رئیس اداره گزارش ارائه کرد و نیز پیشنهادات و مشکلات مردم بامیان را با وی در میان گذاشت.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی از تلاش های والی بامیان در رابطه به انجام فعالیت های محوله و ارائه خدمات به مردم ان ولایت ابراز خرسندی نمود.
وی به والی بامیان اطمینان داد که به خواست ها و پیشنهادات قانونی مردم بامیان رسیده گی صورت خواهد گرفت.