شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با محمد یعقوب حیدری والی کابل دیدار نمود

در این دیدار والی کابل در مورد مسایل مهم روند حکومتداری ولسوالی های چهارده گانه به رئیس اداره معلومات داده، همچنان مشکلات و خواست های مردم را راجع به چگونگی عرضه خدمات شریک ساخته خواهان حل آنها گردید.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی مشکلات و خواست های مردم کابل را مهم خواند و تاکید ورزید که حکومتداری بهتر سبب رضایت مردم شده و باعث تشویق انها از برنامه های دولت میگردد.
کټوازی تعهد نمود که در هماهنگی با ادارات مربوطه به مشکلات مردم کابل رسیده گی خواهد شد.