شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با نماینده گان مردم کندهار در ولسی جرگه و بزرگان قوم دیدار نمود.

در این دیدار گل احمد کمین و سید احمد خادم نماینده گان مردم کندهار مشکلات امنیتی و اجتماعی مردم کندهار را با رئیس اداره شریک و خواستار تطبیق پروژه ها در مناطق دور دست ان ولایت شدند.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی عرضه خدمات به مردم و تحکیم ثبات به سطح محلات را از اولویت های کاری این اداره خوانده اطمینان داد که در هماهنگی با ادارات ذیربط به مشکلات مردم کندهار رسیده گی صورت خواهد گرفت.