اعلان ۴۱ بست ۴ و۵ شاروالی های شهر کندهار

اعلان کاریابی

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف حکومت برای اصلاح و ایجاد اداره سالم، استحکام شفافیت و عرضه خدمات شهری بهتر همچنان سپردن کار به اهل آن، و مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، طرزالعمل تعیینات کار کنان خدمات ملکی،  به تعداد (۴۱) بست  ۴ و ۵ شاروالی کندهار را به اعلان رقابتی سپرده است

شرایط استخدام:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر شده است.

اکمال سن ۱۸ سالگی، داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و بالاتر از آن اولویت داده می شود، داشتن تجربه کاری مرتبط به لایجه وظایف و توانایی مدیریت و رهبری، شناسایی مشکلات و چالش های شهری، توانایی طرح و تطبیق پلان های تفصیلی، داشتن توانایی و مهارت طرح های اقتصادی و رشد عواید، عدم محکومیت به جزا، غضب زمین و دارایی عامه و جرایم ضد بشری.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورم بست های اعلان شده را  از ریاست منابع بشری ولایت مربوطه و شاروالی مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۰۲ الی تاریخ ۱۳۹۹/۹/۰۹ اخذ نموده و برای معلومات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرند.

۰۷۷۹۳۱۰۹۵۸

۱ شاروالی ریاست د دریمی ناحیی د ساختمانی او بیاجورونی انجینر ۴ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۹۰
۲ شاروالی ریاست د څوارلسمی ناحیی د ساختمانی او بیاجورونی انجینر ۴ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۳۳
۳ شاروالی ریاست انجینر احیا ابدات تاریخی ۴ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۳۹
۴ شاروالی ریاست کارشناس تطبیق سیستم های معلوماتی ۴ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۵۸
۵ شاروالی ریاست انجیتر سروی ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۲۶
۶ شاروالی ریاست مدیریت تحصیلی عواید و راپور دهی ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۲۸
۷ شاروالی ریاست مدیریت پلان های تفصیلی و اصلاحی ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۳۱
۸ شاروالی ریاست کارشناس شورا و مجالس شاروالی ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۶۸
۹ شاروالی ریاست د استاخدام مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۰۱۲
۱۰ شاروالی ریاست د اولی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۶۲
۱۱ شاروالی ریاست د دریمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۰۷
۱۲ شاروالی ریاست د څلورمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۸۲
۱۳ شاروالی ریاست د پنځمی ناحیی د سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۳۳
۱۴ شاروالی ریاست د پنځمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۲۲
۱۵ شاروالی ریاست د شپزمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۵۲
۱۶ شاروالی ریاست د یولسمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۰۸
۱۷ شاروالی ریاست د لسمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۹۷
۱۸ شاروالی ریاست د یولسمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۱۲
۱۹ شاروالی ریاست د یولسمی ناحیی د سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۲۳
۲۰ شاروالی ریاست د دولسمی ناحیی د تنظیف او سبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۲۷
۲۱ شاروالی ریاست د دیارلسمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۴۲
۲۲ شاروالی ریاست د څوارلسمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۵۷
۲۳ شاروالی ریاست د څوارلسمی ناحیی سرسبزی مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۶۸
۲۴ شاروالی ریاست د پنځلسمی ناحیی د تنظیف او سرسبزی مدیرت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۷۲
۲۵ شاروالی ریاست د اومی ناحیی د عوایدو مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۵۶
۲۶ شاروالی ریاست د اتمی ناحیی د عوایدو مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۹۷۱
۲۷ شاروالی ریاست د دولسمی ناحیی د عوایدو مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۰۳۱
۲۸ شاروالی ریاست د کارمندانو د ارزیابی اجرااتو او سوانح مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۰۱۱
۲۹ شاروالی ریاست مدیریت ثبت و تنظیم اسناد ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۰۱۶
۳۰ شاروالی ریاست مدیریت زوبندی زمین ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۴۳
۳۱ شاروالی ریاست دفتر داری مدیریت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۲۴۰
۳۲ شاروالی ریاست د پلان جورونې کارپوه ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۵۳
۳۳ شاروالی ریاست کارشناس آبدات تاریخی و توریزم ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۶۷
۳۴ شاروالی ریاست کارشناس تنظیم هماهنگی امور گذر ها و وکلای گذر ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۶۵
۳۵ شاروالی ریاست کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۱۶
۳۶ شاروالی ریاست کارشناس توسعه IMFS ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۱۱۳۷
۳۷ شاروالی ریاست کارشناس IMFS ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۴۳
۳۸ شاروالی ریاست کارشناس وبسایت ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۵۷
۳۹ شاروالی ریاست کارشناس دیتابیس ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۴۲
۴۰ شاروالی ریاست کارشناس سیستم های معلوماتی ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۵۶
۴۱ شاروالی ریاست کارشناس سیستم های معلوماتی ۵ ۵۹-۲۷-۷۰-۸۵۸