ادامه نشست آگاهی دهی از طرزالعمل اداره ولایت و اداره ولسوالی

در نشست آگاهی دهی از طرزالعمل اداره ولایت و اداره ولسوالی که معاونین ۱۶ ولایت، رؤسای چهار گانه ولایات، امرین ارتقا ظرقیت و کارشناسان ولسوالی ها حضور به هم رسانیده اند، آنان مشکلات و چالش های ادارات محلی را با محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی و رؤسای مرکزی اداره که شامل پنل بحث بودند، در میان گذاشته، خواهان حل آن سوی حکومت و رهبری اداره شدند.
این پنل بحث که به هدف استماع بررسی مشکلات ادارات محلی راه اندازی شد، در ان ضمن ارائه پاسخ از سوی رؤسای اداره به پرسشهای مسوولین ولایات، معین پالیسی و مسلکی اداره نشست معرفی و آگاهی دهی از طرزالعمل اداره ولایت و اداره ولسوالی را مهم خوانده تعهد نمود که به مشکلات ادارات محلی رسیده گی صورت خواهد گرفت.