به هزینه ۳ میلیون افغانی کار اعمار تعمیر لابراتوار مواد ساختمانی در لغمان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

تعمیر لابراتوار مواد ساختمانی در مدت چهار ماه به هزینه ۳ میلیون افغانی از سوی شاروالی مهترلام اعمار گردیده که با گشایش آن پس از این تمامی مواد ساختمانی پروژه ها در تعمیر همین لابراتوار تست و کنترول میشود.