انجنیر کمال‌الدین نظامی والی پنجشیر به ولسوالی حصه اول سفر کرد

طی این سفر، والی ولایت مشکلات و چالش های مردم را استماع نموده و از فعالیت ها و کارکرد های مقام ولایت به مردم معلومات ارائه کرد.
والی ولایت گفت: ما وظیفه خود میدانیم تا به فرد فرد جامعه از کار کرد ها و فعالیت های خویش گزارش بدهیم و این روند شامل تمام سکتور ها است و باید در حضور مردم گزارش دهند.