دومین برنامه اگاهی دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال راه اندازی شد

در این برنامه اگاهی دهی محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی، صغرا عطایی رئیس جندر اداره، څارنوالان ریاست مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات عامه لوی څارنوالی و کارمندان بست ها پنجم اداره اشتراک ورزیده بودند.
معین پالیسی و مسلکی اداره در مورد عوامل و دلایل آزار و اذیت زنان در ادارات صحبت نموده، گفت که از نظر ماهیتی هیچ نوع تفاوتی میان انسانها وجود ندارد و به باور وی در دین اسلام نسبت به جنسیت بیشتر به کرامت انسانی توجه شده شده است.
وی تاکید ورزید که قوانین وضع شده در خصوص منع آزار و اذیت زنان در تمامی ادارات تحت امر این اداره تطبیق و از ان حمایت صورت گیرد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در بیست و نه ماده وضع گردیده که جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، حمایت از متضرر آزار و اذیت، فراهم نمودن محیط مناسب و مصؤن کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و اطفال اهداف مهم این قانون را تشکیل میدهد.