کشمش خانه معیاری تحت نام مدیریت محصولات زراعتی توسط ستر جنرال تاج محمد جاهد در ولایت فراه افتتاح شد.

والی ولایت گفت: انکشاف در بخش های مختلف نیاز مبرم جامعه بوده و ادارات مربوط باید زمینه رشد و انکشاف را افزایش دهند وی همچنان افزود: اعمار کشمش خانه های معیاری برای باغ داران ضروری بوده که در قسمت نگهداری استندرد کشمش نیز موثر می باشد.
قابل یاد آوری است که به تعداد ۵۳ باب کشمش خانه ها و ۲۲۶ ذخیره گاه های پیاز به ارزش ۱۲۰ میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت و مالداری از سوی شورای های انکشافی ساخته می شود.