ده ها جریب زمین در ننگرهار باغ های تازه لیمو و مالته احداث شده اند.

ده ها جریب زمین به هزینه مالی وزارت زراعت در ولسوالی کامه ننگرهار برای کشاورزان باغ های لیمو و مالته احداث گردیده اند.
از سوی دیگر شماری از پروژه ها به هدف کاهش خطرات موسمی، مدیریت اب و مصؤن بودن زمین ها در ولسوالی های کامه، بهسود و کوزکنر آغاز گردیدند، که به واسطه ان زمین های زراعتی از خطرات نجات پیدا خواهند کرد.