چهار پروژه عام المنفعه به ارزش۷ میلیون افغانی در پنجشیر افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها شامل، یک باب سرد خانه کچالو در قریه باباعلی ولسوالی آبشار، پروژه کانال زراعتی، برق کوچک آبی قلعه محمد حشم وشبکه آب رسانی قلعه محمد حشم توسط انجنیر کمال الدین والی پنجشیر افتتاح گردید.
از این پروژه ها صد ها خانواده به صورت مستقیم وغیر مستقیم از آن مستفید خواهند شد.