طرزالعمل های عملیاتی اداره ولایت و اداره ولسوالی به منظور اصلاحات و تقویت حکومتداری محلی معرفی گردیدند.

در این نشست، محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی، معاونین ۱۶ ولایت کشور، رؤسای اداره، رؤسای چهار گانه ولایات، آمرین ارتقای ظرفیت و کارشناسان ولسوالی های شانزده ولایت اشتراک ورزیده اند.
محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره، طی سخنانش تدوین این طرزالعمل ها را در جهت پیشبرد امور محوله اداره ولایت و ولسوالی مهم و ارزنده خوانده ابراز امیدواری نمود تا با تطبیق اصلاحات عملی آن ادارات محلی به پیشرفت های قابل ملاحظه در خصوص حکومتداری نایل آیند.
به گفته وی بحث حکومتداری و محلات در محراق توجه دولت قرار دارد و با تدوین این طرزالعمل ها سیستم حکومتداری بهتر خواهد شد و محلات از نگاه مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پیشرفت خواهند نمود.
طرزالعمل های اداره ولایت و اداره ولسوالی که از طرف اداره مستقل ارگانهای محلی با همکاری دفتر ابتکار تقویت ادارات محلی یا اسلا ترتیب گردیده اند، تمامی ابعاد کاری عملیاتی ادارات ولایت و ولسوالی را تحت پوشش قرار داده است.
سیف الله سائس رئیس پلان و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن تشریح اهداف طرزالعمل ها، گفت که طرزالعمل های ذکر شده در بهبود اجراآت ادارات محلی و تقویت روند عرضه خدمات مؤثر بوده و باعث ایجاد سهولت کاری به ادارات محلی در عرصه پیشبرد امور محوله خواهد شدند.
طرزالعمل اداره ولایت در هشتادو شش ماده و طرزالعمل اداره ولسوالی در چهل و پنج ماده تدوین شده اند، که تفکیک وظایف، نقش ها،مسؤولیت ها و ساحه کاری کارکنان، بهبود مدیریت سالم، مبارزه با فساد اداری، ترویج و نهادینه سازی اصل پاسخگویی به مردم از اهداف عمده این طرزالعمل ها میباشند.
این برنامه برای پنج روز ادامه خواهد داشت.