ارگانهای محل در انجام تعهدات خود پیشگام است.

اولین کنفرانس ملی دولتداری باز صبح امروز در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این کنفرانس که به ریاست معاون دوم رییس جمهور وبا حضور وزراء ، معینان و روساء دوایر حکومتی، اعضای شورای ملی، اعضاء جامعه مدنی و دیپلماتهای خارجی مقیم کابل دایر شده بود، محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگانهای محلی، گزارش پیشرفت تعهدات اداره در برنامه ملی عمل ۲ برای دولتداری باز را ارائه نمود.
وی ضمن تشریح مراحل انجام شده چهار تعهد اداره، طرحها و پیشنهادات مشخصی برای تداوم کار نیز مطرح نمود و افزود ارگانهای محل در انجام تعهدات خویش پیشگام است.