نشست ‌امروز، مقامات ارشد امنیتی تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور دایر گردید.

در این نشست، گزارش از تطبیق فیصله‌های کابل- بامیان استماع شد که به گفته مسوولین امنیتی در روند ادغام تشکیلاتی پولیس محلی و اردوی منطقه‌ای پیشرفت‌های لازم انجام شده است.
همچنان از پیشرفت‌های به دست آمده درخصوص ادغام پولیس محلی و اردو منطقوی گزارش ارایه گردید و خواست ها و پیشنهادات نماینده گان ارزگان که چند قبل با دفتر شورای امنیت ملی شریک گردیده بوده نیز مطرح گردید.