تفاهمنامه همکاری میان شهرهای محمود راقی و قلعه نو به امضا رسید.

به اساس پالیسی حکومت، اتصال شهرهای محمود راقی و قلعه نو از رهگذر امضای تفاهم نامه همکاری خواهرشهری رقم خورد.
تفاهم نامه همکاری خواهرشهری بین شاروالی های محمودراقی و قلعه نو توسط عزیزالرحمن افضلی الکوزی و عبدالقدیر کامران شاروالان هر دو شهر، و نیز تفاهم نامه همکاری میان پوهنتون البیرونی و موسسه تحصیلات عالی بادغیس به منظور تداوم رابطه خواهرشهری و کارهای مشترک علمی بین نهادهای اکادمیک هردو ولایت به امضاء رسید.
در این برنامه، عبداللطیف مراد والی کاپیسا، ادریس الکوزی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، سید محرم سادات رئیس تخنیکی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی، فیض محمد میرزازاده معاون ولایت بادغیس، شاروالان محمودراقی و قلعه نو،حضور داشته اند.