دو پروژه شبکه‌آب‌رسانی در ولسوالی‌های خواجه دوکوه و آقچه به هزینه بیشتر از ۳۸ لک افغانی افتتاح گردید.

دو پروژه شبکه‌آب‌رسانی در ولسوالی‌های خواجه دوکوه و آقچه به هزینه بیشتر از ۳۸ لک افغانی افتتاح گردید.
دو پروژه شکبه‌آب رسانی به کمک مالی دفتر اکتید به هزینه ۳۸ لک و ۷۰ هزار افغانی در ولسوالی‌های خواجه دوکوه و اقچه در ولایت جوزجان افتتاح گردید.
با تطبیق این پروژه‌های متذکره چهار قریه در خواجه‌دوکوه و ۹ قریه در ولسوالی آقچه از آب صحی مستفید میشوند.