نشست میان سخنگویان ولایات، رهبری اداره ارتباطات عامه و ستراتیژیک ریاست جمهوری و سخنگویان حکومت برگزار شد.

در این نشست که سخنگویان ارشد حکومت و مسوولین کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات نیز حضور داشتند، سخنگویان ولایات بر هماهنگی میان سکتور های امنیتی و دفاتر سخنگویان تاکید نمودند.
آنها همچنان از رسانه ها خواستند تا در نشر خبرهای مثبت در سطح ولایات انسجام ملی را بوجود آورند و در قسمت مبارزه با جنگ روانی با سخنگویان همصدا شوند.
در این نشست وحید عمر، رئیس عمومی اداره ارتباطات عامه و ستراتیژیک ریاست جمهوری، نخست بر ارواح شهدای اخیر حملات تروریستی اتحاف دعا نموده ابراز امیدواری کرد که اشتراک کننده گان کنفرانس از اندوخته های کسب شده در قسمت تقویت اطلاع رسانی استفاده بهینه نمایند.
وی رسالت سخنگویان ولایات و مرکز را تقدیر نمود که با امکانات محدود انجام وظیفه مینمایند.
عمر، تاکید نمود که بخاطر انسجام ارتباطات میان سخنگویان ولایات و مرکز میکانیزم ساخته خواهد شد تا بر اساس آن و مطابق پالیسی دولت روند اطلاع رسانی تقویت شود.
وی از سخنگویان خواست تا دستگاه دولتی را در سطح محلات بسیج نموده و در مورد روایت صلح خواهانه دولت به مردم اطلاع رسانی نمایند.
در این نشست نرگس مومند حسنزی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره مستقل ارگانهای محلی در مورد روند اطلاع رسانی به سطح محلات و نتایج کنفرانس به اشتراک کنندها معلومات ارائه نمود.