شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی با سخنگویان ولایات دیدار نمود.

در این دیدار، سخنگویان ولایات از رهبری اداره بخاطر تدویر کنفرانس ملی تقویت روند اطلاعات در سطح محلات ابراز تشکری نموده، مشکلات، خواسته ها و نیازمندی های سخنگویان را مطرح نمودند.
آنان ضمن اینکه تعهد نمودند تا فعالیت های شانرا طبق پلان و ستراتیژی ارتباطات اداره انجام دهند.
در همین حال شمیم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی تدویر کنفرانس تقویت اطلاع رسانی را مهم خوانده گفت: سخنگویان ولایات در خط نبرد با تبلیغات دشمن قرار دارند و در شرایط دشوار و خطیر انجام وظیفه مینمایند.
وی تاکید نمود که در نتیجه اطلاع رسانی درست از سوی ادارات محلی، حکومت میتواند به صورت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد اداری گام بردارد.
کټوازی خطاب به سخنگویان گفت که شما مدافعین نظام در سطح محلات هستید و مسوولیت تان اینست که تا تصویر روشن از کارکرد ادارات محلی به مردم ارائه دهید تعهد سپرد که به مشکلات و خواست انان رسیده گی صورت خواهد گرفت.