کفنرانس فرهنگ شهر نشینی به ابتکار ریاست عمومی حکومتداری شهری در شهر مزار شریف دایر گردید.

معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی، کنفرانس فرهنگ شهرنشینی با رویکرد رقابتی میان شهر های مزارشریف، میمنه، ایبک و پلخمری با اشتراک شاروالان، روسای اطلاعات و فرهنگ، اساتید دانشگاه ها و نمایندگان معارف، رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی و فرهنگی، در شهر مزارشریف راه اندازی شد.
محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری در باره اهمیت فرهنگ شهرنشینی، ایجاد یک مشارکت بزرگ میان نهاد های ذیدخل در تقویت فرهنگ شهرنشینی، نزدیک سازی روابط دستگاه تولید کادر و دستگاه تطبیق و پیامد های کنفرانس، صحبت کرد.
این کنفرانس، به منظور دسترسی به ایده ها و راهکار های مفید، گفتمان ها راجع به نقش شاروالی ها، دانشگاه ها، ریاست های اطلاعات و فرهنگ، رسانه ها، مکاتب و مساجد در راستای تقویت فرهنگ شهرنشینی دایر گردید.