سیستم واحد مدیریت مالی در شاروالی مزارشریف توسط روح الله نیازی معین امورشاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی افتتاح گردید.

در این برنامه، محمد فرهاد عظیمی والی بلخ و سایر اراکین دولتی حضور داشته اند.
روح الله نیازی گفت: این سیستم نوین الکترونیکی باعث تامین شفافیت، حسابدهی و سرعت در اجراات میگردد.
والی ولایت بلخ ضمن تبریکی افتتاح این سیستم، آن را گامی در راستای مبارزه با فساد دانسته از مردم خواست که ازطریق سیستم محصولات صفائی خویش را پرداخت نمایند.
محمد امین توخی رئیس عواید و محاسبه امور شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی، ذریعه پرزنتیشن درمورد این سیستم به اشتراک کنندگان معلومات ارائه نمود.