ساحات کاری

اداره مستقل ارگانهای محلی بر اساس حکم شماره ۱۰۴۷ مورخ ۸ سنبله ۱۳۸۶ ه ش مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. این اداره مکلف است که امور حکومت داری محلی را رهبری نموده، اجرای قانون مقررات، پیاده ساختن برنامه ها و انجام امور رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در ۳۴ ولایت کشور انجام دهد. بر علاوه اداره مستقل ارگانهای محلی یک نهاد دولتی است که مسئولیت رشد، تقویت و ایجاد حکومت داری خوب و ترویج حکومت داری شفاف و حساب دهی بهتر را در سطوح محلی بر عهده دارد . این اداره بالاترین مرجع در امر تهیه و ترتیب پالیسی های حکومت داری محلی می باشد . اداره مستقل ارگانهای محلی، منحیث نظارت کننده امور حکومت داری محلی، مسئولیت دارد اطمینان حاصل نماید که دفاتر ولایات ، ولسوالی ها ، شاروالی ها و شورا ولایتی ، وظایف محوله را مطابقت با مسئولیت ها و صلاحیت های داده شده انجام دهند.

براساس پلان استراتژیکی که قبلا توسط اداره مستقل ارگانهای محلی ترتیب گردیده، وظایف این اداره به چهار بخش اساسی تقسیم شده است که شامل بخش پالیسی، طرح چهارچوب پالیسی، قوانین و مقررات برای حکومت داری محلی( که شامل اصلاحات در اداره عامه، ظرفیت سازی، تقویت زیرساخت ها، حمایت از شاروالی ها، کاهش فساد اداری و طرح نقشه را برای سرحدات اداری کشور) می باشد. وظایف وسیع حکومت داری شامل حمایت از گسترش حکومت داری، مبارزه علیه مواد مخدردر سطح ولایات ، افزایش مشارکت مردم در امور حکومت داری و تامین روابط با نهاد های منتخب ولایتی می باشد. وظایف حمایتی نیز فراهم آوری تسهیلات در پیشبرد برنامه های ملی در سطح ولایات قلمداد میشود.

دفاتر والی ها ( مقام های ولایتی) مسئولیت دارند که هماهنگی میان ادارات مختلف ولایتی را تسهیل نمایند. پاسخگو نگهداشتن ادارات مختلف ولایتی در برابر مردم از طریق نماینده گی های مردمی و سایر مراجع مروبوطه، از مسئولیت های شوراهای ولایتی می باشد. فراهم نمودن خدمات عامه که مکمل خدمات فراهم شده از طرف وزارت خانه هاست ، از مسئولیت ریاست ای مربوط، شاروالی ها و ولسوالی ها محسوب میشود. اداره مستقل ارگانهای محلی منحیث تطبیق کننده و ارزیابی کننده این برنامه ها نقشی را ایفا مینماید که در نتیجه باعث رشد ظرفیت ادارات محلی میگردد . به عبارت دیگر، نقش اداره مستقل ارگانهای محلی ، نقویت نهادهای دولتی در سطح محلات می باشد تا این نهاد بتواند وظایف و مسئولیت های خود را مطابق با قوانین و پالیسی های نافذه انجام دهند.

اداره مستقل ارگانهای محلی، در امر تعیین مامورن ارشد سیاسی، با دفتر ریاست جمهوری همکاری میکند. در این نقشه، اداره مستقل ارگانهای محلی، هم در استخدام و هم در امور نظارت از موثریت کارکردهای این مامورین دخیل باشند، این اداره همچنان امور بودجوی کارمندان خدمات ملکی واحد های ادارات محلی از طریق دفاتر اداری خود تنظیم میکند. شعبات تخنیکی اداره مستقل ارگانهای محلی مسئولیت این طرزالعمل ها، تطبیق معیار های حکومت داری و نیز نظارت از اجرای این فعالیت ها بر عهده دارند.

اداره مستقل ارگانهای محلی ، واحد های ادارات محلی را در عرصه های رشد ظرفیت پلان گزاری و ارایه خدمات از طریق پروژه تمویل شده خارجی نیز همکاری مینماید، این اداره از کارکرد های ادارات محلی نظارت نموده و در صورت نیاز، همکاری های لازم به شمول ایجاد هماهنگی ، و تسهیل دسترسی به منابع را فراهم می سازد.

اداره مستقل ارگانهای محلی همچنان یکی از تطبیق کننده گان اصلی برنامه میثاق شهروندی در سطح شهر ها می باشد. این اداره وظیفه دارد که در هماهنگی با وزارت های مربوطه ریاست های سکتوری و شاروالی ها برنامه های انکشافی را در سطح شهر ها تطبیق نماید.