ریاست اسناد و ارتباط

بیوگرافی مختصر عبدالله حسرت رئیس اسناد و ارتباط:


عبدالله حسرت فرزند نصرالله در سال ۱۳۷۱ خورشیدی، در قریه چینو، ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا، دیده به جهان گشوده.
آموزش های ابتدایی خویش را از مکتب باغیچه، مربوطات مردان کوزه پښتونخوا و آموزش های متوسطه اش را در خیرآباد مردان به پایان رسانیده و در بخش علوم سیاسی از پوهنتون عبدالولی خان سند لیسانس خویش به دست آورده است.
آقای حسرت، مقالات متعددی در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی در آسیای مرکزی و جنوبی، به ویژه افغانستان، در وب سایت ها و روزنامه های مختلف نوشته است.
وی که از کوزی پښتونخوا به زادگاهش پکتیا بازگشت، به عنوان مدیر رسانه محلی در این ولایت کار کرده است.
آقای حسرت در ادامه فعالیت های نویسندگی و رسانه ای خود، در ۱۳۹۶ کار خود را به عنوان سخنگوی ولایت پکتیا رسماً آغاز کرد و سه سال با صداقت و ایمانداری كامل در این زمینه كار كرد.
موصوف به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۶ مقام عالی ریاست جمهوری، به عنوان رئیس اسناد و ارتباط گماشته شد.
موفقیت بیشتر در آینده برای آقای حسرت خواهانیم.

شماره تماس و آدرس ایمیل:

ab.hasrat@gmail.com

۹۳۷۷۲۲۷۲۰۰۲+

معرفی و هدف از تشکیل ریاست:

ریاست اسناد و ارتباط به هدف  تسهیل در عرضه خدمات بهتر در راستای حکومتداری محلی ، تامین هماهنگی جهت بهبود کاری بین ادارات ولایتی و مرکزی ،  تعقیب و پیگیری احکام و هدایات مقامات ذیصلاح و حصول اطمینان از تحقق آن، فعالیت داشته همچنان تشکیل این ریاست شامل  سه آمریت تحت عناوین ذیل :

(آمریت اسناد) ، ( آمریت هماهنگی با ولایات) ( آمریت ارتباط خارجه و تشریفات)میباشد .

پروفایل وظایف مکلفیت های ریاست و وظایف کلی:

مطابق لایجه وظایف ، مسئولیت های ذیل را عهده دار میباشد.

 1. حصول اطمینان از ابلاغ فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری، مصوبات مجالس کابینه و هدایات مقام اداره،
 2. حصوط اطمینان از اجراآت آمریت های تحت اثر پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه، فرامین و احکام مقام ریاست
 3. سهولت های لازم امور تشریفات تامین ارتباطات و هماهنگی موثر و منسجم، طی مراحل اسناد سفر های رسمی کارمندان عالی رتبه اداره ارگانهای محلی به خارج از کشور.
 4. تنظیم ملاقات های هیئات رهبری اداره با ادارات ذیربط ( ملی و بین المللی).
 5. تامین ارتباط کاری موثر و به موقع با تمام وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی به منظرو انسجام بهتر امور
 6. تامین هماهنگی موثر با ولایات .

 

 1. اشتراک در جلسات اداری و سایر جلسات مقام رهبری اداره منحیث معاون منشی جلسات، به منظور ترتیب، ثبت و تکثیر محتوای موضوعات اجندا و مصوبات جلسات به شعبات ذیربط.
 2. رهبری، نظارت و حصول اطمینان از انکشاف و ترتیب رهنمود ها و طرز العمل های مرتبط با موضوعات تامین ارتباطات و مدریت موثر مراجعین و ملاقات کنندگان مقام رهبری اداره.
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 4. تشخیص و پیشنهاد نیاز مندی های بود جوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.

 

 • پیگیری و تطبیق مصوبات کابینه ج.ا.ا ، شورای امنیت ، جلسات امنیتی و سایر مصوبات شوراهای عالی ، احکام و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری.
 • فراهم آوری تسهیلات و ایجاد هماهنگی بین اداره محلی و مرکزی .
 • تامین هماهنگی سفر های ولایتی مقامات مرکزی و محلی.
 • تنظیم و هماهنگی ملاقات های مراجعین با مقام رهبری اداره.
 • تنظیم سفر های خارجی رسمی و غیر رسمی و تشریفات مقامات مرکز ی و محلی و ایجاد هماهنگی با ادارات ذیربط

دستآورد های کاری سال ۱۳۹۹ ریاست اسناد و ارتباط

 

در بخش آمریت اسناد:

مصوبات کابینه ج.ا.ا:

(۳۶ ) مصوبه جلسه کابینه ج.ا.ا  که حاوی (۱۴۶ ) وظیفه به این اداره بوده جهت تطبیق به مراجع مربوط ارسال و از تحقق وظایف سپرده شده به مراجع ذیصلاح گزارش ارایه گردیده است.

مصوبات شورا های عالی:

( ۷) مصوبه شورای عالی اقتصادی (۳) مصوبه جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات (۶) مصوبه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری (۷) مصوبه شورای عالی حاکمیت قانون طبق وظایف سپرده شده، جهت تطبیق به مراجع مربوط تکثیر و از تحقق آن گزارش دهی صورت گرفته است.

مصوبات شورای امنیت ملی :

(۲۸) مصوبه شورای امنیت ملی (۳۰) مصوبه جلسه رهبری ارشد امنیتی (۲۶) مصوبه جلسه معاونین (۲۲۵) امر مشترک ارگانهای دفاعی و امنیتی ؛ واصل و اجراات لازم طبق صراحت مصوبه صورت گرفته است .

بخش احکام و فرامین :

فرامین مقام عالی ریاست جمهوری:

(۱۸) فرمان مقام عالی ریاست جمهوری در بخش های تقرری، اصلاحات اداره، عفوه و تخفیف مجازات به این اداره توصل ورزیده که بعد از ثبت رسما به مراجع تطبیق کننده آن ارسال یافته .

احکام مقام عالی ریاست جمهوری:

(۳۶۵) احکام مقام عالی ریاست جمهوری در بخش های تقرری، توظیف هیئت، منظوری تشکیل شاروالی ها وسایر بخش ها به این اداره توصل ورزیده طبق صراحت احکام در زمینه اجراات لازم صورت گرفته است.

 

بخش ارسال پیشنهادات امنیتی ولایات :

در مجموع حدود (۱۰۰۰) قطعه اسناد حاوی موضوعات امنیتی ۳۴ ولایت  بعد از تحلیل ارسال آن  به دفتر محترم شورای امنیت ملی و سایر ارگانهای امنیتی ذیربط

بخش مرسول مکاتیب:

در مجموع (۴۰۳۶۸) قطعه اسناد به این اداره از طریق پست توصل ورزیده است که اسناد های متذکره جهت اجراات به ریاست های مربوطه تسلیم داده شده است

بخش ارسال مکاتیب:

در مجموع(۵۵۵۵۰) قطعه اسناد که از آنجمله (۱۸۵۰) قطعه اسناد به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی (۳۰۱۲) قطعه اسناد به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و دفتر شورای امنیت ملی (۱۰۵۶۰) قطعه اسناد به وزارت ها و ادارات مرکزی و (۴۰۱۲۸) قطعه اسناد به عموم ولایات توسط پسته رسان و اداره تنظیم خدمات پستی ارسال شده است .

بخش ثبت احکام مقام اداره :

به تعداد (۵۴۶۹) حکم مقام اداره در مقابل پیشنهادات رسمی پیرامون تقرر، انفکاک، تقاعد، توزیع اجناس، امورات مالی و سایر بخش های متفرقه اصدار یافته، ثبت کتاب کردیده است .

در بخش عرایض :

به تعداد (۱۶۶۹) عریضه مراجعین و کارمندان اخذ بعد از هدایت مقام رهبری ثبت و تسلیم داده شده است .

در بخش تنظیم مراجعین :

به تعداد (۱۸۴۹) تن مراجعین شهرت شان در کتاب ثبت و به ریاست مربوطه جهت پیگیری امورات شان رهنمایی صورت گرفته است.

در بخش تنظیم ملاقات ها :

در حدود (۳۰۰) نفر جهت ملاقات با مقامات رهبری اداره تنظیم ، هماهنگی و تشریفات لازم صورت گرفته است .

دربخش آمریت هماهنگی با ولایات:

طی سال ۱۳۹۹ به تعداد  ( ۳۶۳۴ )  مورد شامل موضوعات که استعجالیت داشته ، تنظیم سفر های ولایتی مقامات و کارمندان مرکزی و محلی ، ارجاع مشکلات ولایات به اسراع وقت با ادارات ذیربط در مرکز ، هماهنگی و تامین ارتباط  دوامدار با عموم ولایات و ادارات مرکزی .صورت گرفته است .

و همچنان به تعداد  (۱۰۴) مورد دعوت کمیسیون های مجلسین شورای ملی از مسئولین مرکزی و محلی اداره مستقل ارگانهای محلی تنظیم و در زمینه هماهنگی لازم صورت گرفته است.

در بخش آمریت  ارتباط خارجه و هماهنگی سفر های خارجی مقامات مرکزی و محلی :

در حدود ۱۴۸۸ مورد ، پیرامون سفر های رسمی و غیر رسمی مقامات مرکزی و ولایتی ، گزارشات سفر ها و سایر مسایل مربوط اجراات صورت گرفته است.

 

پلان سال ۱۴۰۰ ریاست اسناد و ارتباط

 • پیگیری وظایف مصوبات، احکام و فرامین ، هدایات مقام عالی ریاست جمهوری و تعهدات کنفرانس جینوا
 • ارسال گزارشات بموقع از تطبیق مصوبات، احکام و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری به مراجع ذیربط
 • تامین هماهنگی و ارتباط  دوامدار با عمومی ولایات و ادارات و وزارتخانه ها در مرکز.
 • ارسال مشکلات و نیاز مندی های ولایات به وزارت ها و ادرات دولتی.
 • جمع آوری مشکلات امنیتی، و حوادث طبیعی و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 • فراهم اوری تسهیلات برای رفع مشکلات مراجعین و تنظیم ملاقات ها
 • تنظیم سفر ها رسمی و غیر رسمی رهبری اداره و سایر مقامات مرکزی و محلی .
 • تامین روابط خارجی با موسسات و نهاد های ملی جهت دریافت منابع غرض بهبود روند حکومتداری خوب .
 • تنظیم دعوت های مقامات مرکزی و محلی به شورای ملی جهت پاسخگویی از اجراات .
 • اشتراک در جلسات پیگیری مصوبات، جلسات امنیتی جهت بهبود حکومتداری.
 • رسیدگی به عرایض مراجعین و پیگیری جهت رفع مشکلات آنها
 • ارایه مشوره های مفید در راستای چگونگی تطبیق مصوبات، احکام و فرامین برای ریاست های مرکزی  و ولایات .