ریاست استخدام

زندگینامه محمد نسیم واجد رئیس استخدام اداره ارگانهای محلی

محمد نسیم واجد در سال ۱۳۶۵ ه ش در ولسوالی جانی خیل پکتیکا چشم به جهان گشوده است.
وی تعلیمات ابتدایی اش را در لیسه مرکزی ولسوالی جانی خیل و تعلیمات ثانوی را در لیسه عالی خوشحال خان به پایان رسانیده است.
واجد سند لیسانس اش را در بخش اداره و تشبثات در سال ۱۳۹۲ از پوهنتون غزنی بدست اورده است.
وی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ به حیث معاون تدریسی ریاست معارف پکتیکا، از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ به حیث رئیس معارف ولایت یادشده، از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ به حیث امر معارف ولسوالی جانی خیل و از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰ به حیث مدیر سواد اموزی ایفای وظیفه نموده است.

معرفی ریاست:

هدف:

وظایف و مکلفیت های ریاست:

• طرح وترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به اهداف و پلان های استراتیژیک اداره
• ارائه مشوره در طرح پالیسی های منابع بشری به رئیس عمومی منابع بشری.
• تطبیق پالیسی های منابع بشری در مطابقت استراتیژی ها و پالیسی ها اداره.
• اداره ، رهبری، نظارت و تنظیم نمودن وظایف مربوط به استخدام وسوانح.
• تآمین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک.م.ا.خ.م
• مشاوره، همکاری و حل مشکلات و معضلات تمام دیپارتمنت های تحت اثر
• طرح و ترتیب طرزالعمل ها (پروسیجر ها) به منظور موثریت ،مفیدیت و شفافیت و عرضه خدمات بهتر .
• تطبیق اصلاحات اداری بر اساس نیازمندی ها و ضرورت های اداره ارگانهای محلی به طور دوامدار.
• تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودها به ارتباط کارکنان خدمات ملکی در تمام امور به وقت و زمان معینه.
• استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدرهای ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی در سطح تمام ولایات و مرکز اداره.
• ترتیب و تنظیم جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب و معاشات
• تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی اداره ارگانهای محلی و درج تمام معلومات در دیتابیس منابع بشری.
مسئولیت های وظیفوی:
• ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
• تامین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک. م ا.ا.خ.م غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای مربوط بخش استخدام.
• همکاری در ترتیب پلان استخدام ازطریق رقابت آزاد به همکاری ک. م ا.ا.خ.م جهت شناسائی و تعین افراد شایسته و کارفهم.
• تطبیق عملی سیستم جدید رتب ومعاشات به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایراسناد تقنینی.
• نظارت از پروسه ترتیب اعلانات بست های خالی و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانه های مختلف.
• نظارت و کنترول از درجه بندی کاندیدان و همکاری با کمیته استخدام داخلی وبورد تعیینات خدمات ملکی ک. م ا.ا.خ.م در پروسه ترتیب لست مختصر کاندیدان.
• اشتراک در پروسه امتحانات و مصاحبه های استخدام مامورین عالیرتبه در بورد تعیینات خدمات ملکی و نظارت از امور مصاحبه های کارکنان پائین رتبه که از طریق کمیته داخلی اداره استخدام میگردد.
• ترتیب پیشنهاد تقررکارکنان مرکزوولایات جهت اخذ منظوری از طریق ریاست عمومی منابع بشری.
• مراقبت از پروسه استخدام کارکنان و تنظیم امورکارکنان قراردادی مطابق طرزالعمل های مربوطه.
• مراقبت و کنترول از اجراات بخش های تحت اثردر موارد تقرر، تبدل،انفکاک، عزل ، وترتیب سوانح و دیتابس کارکنان اداره.
• ارائه مشوره های مسلکی در رابطه به امور بخش خویش به رئیس منابع بشری جهت تنظیم و انسجام بهتر امور.
• مراقبت ازترتیب سوانح کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی طبق قوانین ومقررات و طرزالعملها.
• مراقبت از تنظیم امور ذاتی کارکنان اداره و ترتیب پیشنهادات تقاعد، تمدید خدمت شان جهت اخذ نظر کمیسیون، توزیع سجل در رابطه به اجرای ارتقأقدم کارکنان.
• تنظیم و نظارت از امور ترتیب پلان های ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزوولایات اداره مستقل ارگانهای محلی به کمک وهمکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

دست آوردها:

• تطبیق %۸۵ پروسه رتب و معاش یا به عباره دیگر تقرر به تعداد (۵۷۹۷) کارمند در بخش مرکز و ولایات بدون شاروالی ها
• استخدام ۳۲ معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد
• استخدام ۱۸۶ ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد
• تکمیل ارزیابی اجراات سالانه بست های عالی رتبه در ۲۸ ولایت
• ریفورم ۱۱ شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش
• ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح ۱۰۰۰۰ کارمند اداره
• مرور تمام لوایح وظایف، و از بین بردن ۱۵۰۰ عناوین مختلف، تنظیم ۴۰۰ عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن
• ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره
• تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات (زابل، کندهار، ارزگان، غزنی، نیمروز و خوست)
• استخدام بیشتر از ۱۸۰ تن کارشناس قراردادی در ۳۴ ولایت کشور و استخدام بتعداد ۸۷ تن کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی

پلان کاری: