تقاضای اطلاعات

محترم کارشناس رسانه ها و دسترسی به اطلاعات می باشد که از طریق شماره تماس : و آدرس ایمیل: @.منظور کسب اطلاعات با وی در تماس شده میتوانید.

وبسایت : www.adkforinfo.af

د اطالعاتو غوښتنې فورم/ فورم تقاضای اطالعات         دانلود 

شکایت فورم/ فورم شکایت                                   دانلود

ارقام تقاضای اطلاعات و وضعیت رسیده گی به آنها:

سال ۱۴۰۰                                                       دانلود 

سال ۱۳۹۹                                                       دانلود

مراجع اطلاع رسانی ولایات                                   دانلود

طبقه‌بندی اطلاعات

به منظور تسهیل دست‌رسی به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع‌رسانی، اطلاعات در این وزارت را به این شرح طبقه‌بندی می‌کند:

۱-    اطلاعات امور مالی، شامل قراردادها، اعلان‌های داوطلبی، گزارش‌های تفتیش (منتشر شده در وب‌سایت)
۲-    اطلاعات منابع بشری،‌ اعلانات کاریابی، خبرهای شارت‌لیست استخدام، گزارش‌های تقرر و آمارهای منابع انسانی؛
۳-    قوانین، مقرره‌ها، استراتژی‌ها، ‌پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها، رهنمودها، تفاهم‌نامه‌ها و لایحه‌ها؛ (منتشر شده در وب‌سایت)