تقاضای اطلاعات

بریالی حبیبی

کارشناس رسانه ها و دسترسی به اطلاعات

شماره تماس: ۰۷۹۶۴۳۲۷۱۷

آدرس ایمیل: bariyalai.hbb@gmail.com

 

د اطالعاتو غوښتنې فورم/ فورم تقاضای اطالعات         دانلود

شکایت فورم/ فورم شکایت                                   دانلود