بودجه

  • در سال مالی ۱۳۹۹ الی تاریخ (۱۲/۷/۱۳۹۹) در بخش بودجه عادی تخصیص مبلغ ( ۴٫۶۶۰٫۰۴۵٫۴۲۶ ) مصرف مبلغ ( ۲٫۹۸۶٫۷۷۴٫۵۶۹) و باقیمانده مبلغ ( ۱٫۶۷۳٫۲۷۰٫۸۵۷) افغانی میباشد .
  • در سال مالی ۱۳۹۹ در بخش بودجه عادی مر کزی تخصیص مبلغ (۸۹۰۶۵۰۸۵۰ ) افغانی مصــــرف (۳۰۲۲۶۲۴۱۸ ) افغانی باقیمانده مبلغ ( ۵۸۸۳۸۸۸۲۶ ) افغانی.
  • در سال مالی ۱۳۹۹ در بخش بودجه عادی ولایات تخصیص مبلغ ( ۳۳۷۲۲۵۶۰۸۴ ) افغانی مصرف مبلغ ( ۲۴۲۷۸۳۵۲۵۸ ) افغانی باقیمانده مبلغ ( ۹۴۴۴۲۰۰۷۷ ) افغانی.
  • در سال مالی ۱۳۹۹ در بخش بودجه عادی شورا های محلی تخصیص مبـــــلغ ( ۳۹۷۱۳۸۴۹۲ ) افغانی مصرف ( ۲۵۳۶۷۶۹۶۱ ) افغانی باقیمانده مبلغ ( ۱۴۳۴۶۱۵۳۱ ) افغانی.