بودجه

از ربع اول سال مالی ۱۳۹۷
مجموع بودجه منظور شده سال  مالی ۱۳۹۷ ۷۳۴۵۷۵۱۰۰۰ بودجه عادی ۴۱۲۶۸۰۳۰۰۰ بودجه انکشافی ۳۲۱۸۲۴۸۰۰۰