برنامه دسترخان ملی

معلومات در مورد برنامه دسترخوان ملی

حکومت افغانستان برنامۀ را تحت نام “دسترخوان ملی” که هدف آن کمک های اقتصادی برای مبارزه با تاثیرات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا در افغانستان میباشد، در  همکاری با بانک جهانی روی دست گرفته است. هدف برنامه دسترخوان ملی کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از کرونا است. این برنامه به تعقیب برنامه های قبلی حکومت که در آن نان خشک به نیازمندان توزیع میگردید روی دست گرفته شده است. در چوکات این برنامه برای نیازمندان آرد، برنج، لوبیا، روغن و صابون دستشویی کمک شود.

بانک جهانی مبلغ ۲۸۰ میلیون دالر امریکایی را برای تطبیق این برنامه از طریق بودجه غیر اختیاری تخصیص داده است که ۱۵۵ میلیون دالر آن سهم اداره انکشاف بین المللی یا IDA و ۱۲۵ میلیون دالر آن سهم صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF میباشد. تطبیق کننده برنامه دسترخوان ملی شاروالی کابل، اداره ارگانهای محلی و وزارت احیاء و انکشافدهات میباشد.

اداره مستقل ارگانهای محلی بودجه مالی منظور شده در سال مالی ۱۳۹۹ معادل ۲,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ و میزان مصرف آن ۱,۸۷۰,۱۲۳,۵۳۲ می باشد قابل ذکر است که مصارف ذکر شده تخمینی بوده و بعدا ارقام دقیق ارایه میگردد.