برنامه دسترخان ملی

برنامه دسترخان ملی

 

میکانیزم ها و طرزالعملها:

پلان عملیاتی و مصارفاتی:

مقدار بودجه:

لست اعضای شوراها برای تطبیق برنامه :

نشر معیار شناسایی و اولویت بندی خانواده ها :

اسکن فورم شماره (۱) خانه پوری شده خانواده های ذینفع:

تعداد خانواده های ذینفع:

اسکن فورم شماره (۲) درخواست پول:

مقدار پول پرداخت شده در مقابل اکسل بر اساس قریه ولسوالی ولایت :

لست افراد و موقف نهایی که در تهیه و خریداری توضیع بسته های کمکی درهر حوزه مشارکت دارند.

نشر خریداری بسته های مواد غذایی در محل توضیع:

نشر تمام اسناد: خرید، قرارداد ها اصول تهیه بسته بندی های غذایی به طور دقیق از تمام ولایات

نشر اسکن فورم پرداخت پول نقد:

نشر اسکن فورم تایید از توضیع مواد غذایی

گذارش تیم نظارتی:

نشر گزارش از حضور تیم نظارتی جامعه مدنی: