آمریت تدارکات

 

 

لیست قرارداد های سال مالی ۱۳۹۹

اداره مستقل ارگانهای محلی

 

۱ اسم شرکت قراردادی موضوع قرارداد حجم پولی قرارداد نمبرقرارداد تاریخ شروع قرارداد تاریخ ختم قرارداد روش تدارکاتی
۲ شرکت خدمات انترنتی فیض ستلایت کمونیکیشن تدارک ۱۰۰ ام بی انترنت مورد ضرورت اداره مستقل ارگانهای محلی ۲۲۹۲۰۰۰ IDLG/OB/NCB/NCS/03/1399 ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ ۳۰/۹/۱۳۹۹ داوطلبی باز داخلی
۳ شرکت خدمات لوژستیکی عمر رضوان تدارک ۲۳ قلم مواد اعاشوی و محروقاتی نان چاشت کارکنان اداره مرکزی ۱۸۰۰۵۳۸۳۲۵ IDLG/OB/NCB/G/01/1399 ۱۴/۱۱/۱۳۹۸ ۳۰/۹/۱۳۹۹ داوطلبی باز داخلی
۴ شرکت تجارتی شایق علیمی لمیتد تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت اداره مرکزی ۱۴۹۸۵۶۷۲ IDLG/OB/NCB/G/02/1399 ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ ۳۰/۹/۱۳۹۹ داوطلبی باز داخلی
۵ رهنمایی معاملات شبیر احمد صباح قرارداد کرایه گیری یک درند حویلی برای ریاست های بیرونی اداره مرکزی ۱۰۲۶۰۰۰۰ IDLG/OB/NCB/NCS/05/1399 ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ ۳۰/۹/۱۳۹۹ داوطلبی باز داخلی

لیست قراردادهای اداره مستقل ارگانهای محلی از بابت سال مالی ۱۳۹۸

 

 

اسم شرکت قراردادی موضوع قرارداد حجم پولی قرارداد نمبرقرارداد تاریخ شروع قرارداد تاریخ ختم قرارداد روش تدارکاتی
۱ رهنمای معاملات دنیایی جدید قرارداد کرایه گیری یک دربند حویلی برای ریاست های انسجام شوراهای محلی، نظارت و ارزیابی، اطلاعات و آگاهی عامه ۲۷۰۰۰۰۰ IDLG/OB/NCB/NCS//05/1398 ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۳۰/۹/۱۳۹۸ داوطلبی باز داخلی
۲ تصدی مواد نفتی و گاز مایع تهیه و تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول برای وسایط اداره مرکزی ۷۷۶۴۷۵۰ IDLG/OB/SSB/G/02/1398 ۲۵/۱/۱۳۹۸ ۳۰/۹/۱۳۹۸ منبع واحد
۳ شرکت مخابراتی افغان تیلیکام نصب لین فایبر نوری و آی تی لب برای ۴۹ ولسوالی و ولایات ۴۲۸۴۴۵۲۴۲۴۸ IDLG/DB/SSB/NWS/16/1398 ۳۱/۴/۱۳۹۸ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ منبع واحد
۴ شرکت مخابراتی افغان تیلیکام قرارداد نصب لین فایبر اوپتیک و آی تی لب برای ۱۳ ولسوالی و ولایات ۶۰۷۸۰۳۹۱۷ IDLG/DB/SSB/NWS/23/1397 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ منبع واحد
۵ شرکت خدماتی انترنتی آی او گلوبل پروژه تدارکات ۷۹ ام بی انترنت پاینت و پاینت مورد ضرورت اداره مرکزی ۱۷۷۷۵۰۰ IDLG/OB/NCB/NCS/03/1397 ۱۹/۱/۱۳۹۸ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ داوطلبی باز داخلی
۶ تصدی مواد نفتی و گاز مایع تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت برنامه حمایت مردمی ۱۱۰۶۷۰۰ IDLG/OB/NCB/G/07/1398 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۹/۳۰ منبع واحد
۷ شرکت لوجستیکی معین پوپل تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست های مرکزی ۱۳۲۷۵۰۰۰ IDLG/OB/NCB/G/11/1398 ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۸ شرکت خدمات لوجستیکی عمر رضوان  

تدارک ۲۱ قلم مواد اعاشوی و محروقاتی نان چاشت کارکنان اداره مرکزی

۱۱۴۲۲۶۵۱٫۸ IDLG/OB/NCB/G/ 1/1398 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۹ شرکت خدمات لوجستیکی وقت تدارک  وسایل برقی و جنراتور مورد ضرورت اداره مرکزی ۳۶۰۵۳۵۰ IDLG/OB/NCB/G/ 18/1398 ۱۳۹۸/۸/۱۱ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۱۰ شرکت لوجستیکی احدیار وینچر تدارک روغنیات و فلترباب وسایط اداره مرکزی و برنامه حمایت مردمی ۱۷۹۵۲۳۸ IDLG/OB/NCB/G/13/1398 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۱۱ رهنمایی معاملات برادران نواب زاده کرایه گیری یک دربند حویلی مورد ضرورت برنامه حمایت مردمی ۱۸۶۰۰۰۰ IDLG/OB/SSS/NCS/19/1398 ۱۳۹۸/۰۵/۱ ۱۳۹۸/۹/۳۰ منبع واحد
۱۲ شرکت خدمات لوجستیکی امیری ایگل تدارک فرنیچر و مفروشات اداره مرکزی ۲۳۴۸۴۰۰ IDLG/OB/NCB/ 15/1398 ۱۳۹۸/۸/۱۲ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۱۳ شرکت مسعود نور لمیتد تدارک قرطاسیه باب و لوازم دفتری ریاست های اداره مرکزی ۵۴۹۳۰۸۴ IDLG/OB/NCB/G/ 10/1398 ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۱۴ شرکت خدمات لوجستیکی گرند آسیا تدارک رنگ باب پرنتر ها و ماشین های فوتو کاپی مورد ضرورت ریاست های اداره مرکزی ۲۸۸۹۰۵۰ IDLG/OB/NCB/G/ 14/1398 ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۱۵ شرکت تجارتی و لوجستیکی طلحه زبیر تدارک وسایل تکنالوژی مورد ضرورت جهت اتصال انترنت برای ۶۲ ولسوالی ولایات ۵۲۴۲۱۰۰ IDLG/OB/NCB/G/ 17/1398 ۱۳۹۸/۷/۸ ۱۳۹۸/۹/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۱۶ شرکت خدمات انترنتی آی او گلوبل تدارک ۷۹ ام بی انترنت پاینت و پاینت مورد ضرورت اداره مرکزی ۱۷۷۷۵۰۰ IDLG/OB/NCB/NCS/03/1398 ۱۳۹۸/۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ داوطلبی باز داخلی
۱۷ رهنمای معاملات نوی کابل قرارداد کرایه گیری یک دربند حویلی برای ریاست برنامه حمایت مردمی ۲۸۰۰۰۰۰ IDLG/OB/NCB/NCS/04/1398 ۱۳۹۷/۱۲/۱

برای معلومات بیشتر به وبسایت https://www.npa.gov.af/da/home مراجعه نمایید