خبرهای شوراهای ولایتی

خبرهای ولایات

کار عملی سرک ده باش مرکز تالقان آغاز شد

کار عملی سرک ده باش مرکز تالقان آغاز شد پروژه سرک قریه ده باش مرکز تالقان طی محفلی با اشتراک محمد فرید ذکی معاون والی ولایت، روسایی ادارات دولتی،...

خبرهای شهرداریها

خبرهای ولسوالی ها