خبرهای ولایات

سومین دور کنفرانس ملی شاروالان سال ۱۳۹۷ کابل-افغانستان
سومین دور کنفرانس ملی شاروالان سال ۱۳۹۷ کابل-افغانستان
امتحان رقابتی ۲۸ تن از متقاضیان شاروالی های مزارشریف، کندهار و سرپل
امتحان رقابتی ۲۸ تن از متقاضیان شاروالی های مزارشریف، کندهار و سرپل
تجلیل از روز جهانی زن در اداره مستقل ارگانهای محلی
تجلیل از روز جهانی زن در اداره مستقل ارگانهای محلی
ورکشاپ بهبود اجراات اداره عامه در سطح ولایات - اداره مستقل ارگانهای محلی
ورکشاپ بهبود اجراات اداره عامه در سطح ولایات - اداره مستقل ارگانهای محلی
prev next

گالری های بیشتر...