کټګوري: غور

هغه څه ونه موند چې تاسو یې په لټه کې یاست.