کټګوري: دایکندی

هغه څه ونه موند چې تاسو یې په لټه کې یاست.