خبری اعلامیه

والیان شش ولایت لوگر، ارزگان، لغمان، سمنگان، کندز و میدان وردک تغییر نمودند.

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری، والیان ولایات ذیل تغییر و تبدیل شدند:
١- محترم انور خان اسحاق زی، والی بادغیس، به حیث والی ولایت لوگر به عوض محترم حلیم فدایی
٢- محترم داکتر شاه جهان، والی پیشین فراه، به حیث والی میدان وردک، به عوض محترم حْندی گل زمانی
٣- محترم عبدالجبار نعیمی، والی لغمان، به حیث والی کندز به عوض محترم اسدالله عمر خیل
۴- محترم عبداللطیف ابراهیمی، به حیث والی سمنگان، به عوض محترم عبدالکریم خدام
۵- محترم محمد آصف ننگ، والی پیشین فراه، به حیث والی لغمان، به عوض عبدالجبار نعیمی
۶- محترم محمد شفیق اسدالله سعید، به حیث والی ارزگان، به عوض محترم محمد نذیر خروتی

رهبری اداره مستقل ارگانهای ضمن اظهار سپاس از والیان پیشین، آرزوی موفقیت و کامیابی برای والیان
تازه تقرر یافته دارد.

دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارگانهای محلی