مطبوعاتی بلنلیک- سیمه ییزه اورګانونو اداره

رسانه های محترم ملی و بین المللی با تقدیم سلام و احترامات فایقه!
قسمیکه در جریان قرار دارید قبلاً ۱۰ ولسوالی در هشت ولایات کشور که از طریق پروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته شده بود و پروسه شارت لست آن نیز تکمیل گردیده است، قرار است امتحان تحریری ولسوالی های متذکره فردا مورخ ۲۰ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۸ قبل از ظهر در انستتیوت خدمات ملکی واقع افشار برگزار گردد.
در مراسم افتتاحیه این برنامه رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اشتراک می ورزند.
از تمام رسانه های ملی و بین الملی تقاضامندیم که برای پوشش خبری برنامه تشریف اورده و مارا ممنون سازد.
با احترام
دفتر مطبوعاتی اداره مستقل ارگانهای محلی
تاریخ: ۲۰/ حوت / ۱۳۹۶
وقت: هشت بجه صبح ( ۸:۰۰AM )
ادرس: انستتیوت خدمات ملکی واقع افشار/ کابل
شماره تماس: ۰۷۰۴۹۹۹۹۳۵