اطلاعیه – سیمه ییزه اورګانونو اداره

ریاست برنامه های حمایت مردمی یک دربند حویلی برای دفاتر کاری خویش را از بابت سال مالی ۱۳۹۷ ،خانه بی بی خدیجه که در ناحیه ۱۰ شهر کابل موقعیت دارد را از طریق رهنمای معاملات نوی کابل ماهانه ۲۵۰۰۰۰ هزار افغانی قرار داد مینماید، از اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل قانونی آن به آمریت تدارکات واقع چهارراهی آریانا، اداره مستقل ارگانهای محلی ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده الی تکمیل میعاد فوق الذکر طی مراحل قانونی عقد قرارداد نخواهد شد.