اعلامیه مطبوعاتی ولایت تخار در پیوند به ویدیوی خودکشی مردی در تخار و ادعای وی علیه مسئولین محلی ان ولایت

اتهاماتِ وارده به مسؤلین مقام ولایت از سوی شاه محمود نام بی أساس بوده و قضیه از این قرار است!
جنجال حقوقی که برسرِ دعوای زمین بین دو طرف در شهر تالقان از چهار سال بدینسو ادامه داشته است ، شخصِ بنام شاه محمود که خویش را متضرر عنوان کرده ، در مقابلِ دربِ ورودی مقام ولایت امروز دست به اعتراض زده ، خود را به دار آویخته بود به دفتر مقام ولایت خواسته شده ، به ارگانهای ذیربط دستور سپرده شد تا چگونگی این قضیه را مجددأ به بررسی گرفته ، مطابق قانون عمل نموده به دوسیه نسبتی این مرد رسیدگی نمایند.
قابل ذکر است که این جنجال بحثِ حقوقی داشته و اداره قضائی ریاست عدلیه تخار به اسنادِ ذیل وضاحت داده است که ، شاه محمود نام به غصبِ چهار جریب و ١٩ بسوه زمین أوقافی واقع قریه آس شهر تالقان متهم است.

دفتر مطبوعاتی ولایت تخار