د سیمه ییزه اورګانونو د ادارې او د اترا ادارې ترمنځ د دوه اړخیزه همکاریو تفاهم لیک

د سیمه ییزه اورګانونو د ادارې او د اترا ادارې ترمنځ د دوه اړخیزه همکاریو تفاهم لیک (ATRA)