د عمومي رییس لنډه پیژندنه

د کار لاندې.

وروستي خبرونه

نور